Unitat política enfront dels efectes de la COVID (2)

Ciutat

Segon lliurament de la sèrie d’articles sobre el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de la nostra ciutat. Analitzem els primers tres blocs o temàtiques en què s’estructura el document. Foto: captura del pdf

Després d’un primer article de presentació general sobre Pacte Local per a la reconstrucció postCOVID19, en aquest segon, i el tercer, mirem d’aturar-nos en les mesures més rellevants que es plantegen portar a terme.

1. Drets de les dones i lluita contra les violències masclistes

Les mesures específiques per atendre la violència masclista, que el període de confinament ha agreujat en gran manera, figuren en primer lloc. Sembla una aposta clara per a posar en el centre la perspectiva de gènere, que pretén impregnar tot el text i intenta estar present en la resta de blocs.

La mesura més destacada és la de reforç de l’atenció a les situacions de violència de gènere amb la contractació temporal d’un psicòleg infantil, una promotora social, 2 advocadesses i 2 psicòlogues (uns 80.000 € en total). Algunes d’aquestes contractacions ja s’haurien d’haver fet. Hem volgut comprovar-ho recuperant al web de l’Ajuntament els decrets aprovats al Ple del 8 de juny (més de 60 decrets) però, a dia en què s’escriu aquest article, l’enllaç ens porta per error als decrets de juliol, on no hi són les contractacions.

També hi ha previst un “informe de l’impacte de la pandèmia sobre la població de Santa Coloma de Gramenet des d’una perspectiva de gènere” amb un import de 17.500 €. Tampoc hem trobat si està ja contractat perquè els contractes menors del 2020 del nostre ajuntament encara no figuren al web de dades obertes de la Generalitat (a data 15/09/2020).

2. Acció social i igualtat d’oportunitats. Ciutat cohesionada

Un dels blocs clau on es consideren necessitats bàsiques com alimentació, habitatge (malgrat que l’emergència habitacional es tracta en profunditat al bloc 6), atenció a la infància i joventut… i, per tant, d’impacte directe per a les famílies més vulnerables de la ciutat.

Abans d’analitzar les mesures cal dir que els grups polítics signants del Pacte han perdut una ocasió única per a reivindicar la gran xarxa de solidaritat entre veïns i veïnes que es va crear en diversos punts de la ciutat per atendre allà on no arribava l’administració i que han fet molt per pal·liar el que pretenen pal·liar aquestes mesures. Només es posa en relleu el que ha fet l’administració pública. Es diu “un cop signat el Pacte [..], caldrà escoltar les entitats que treballen dia a dia amb aquests col·lectius [en situació de més vulnerabilitat] i enriquir el pacte amb les seves propostes”, sona a “amb les entitats, però sense elles”.

Quant a les mesures pràctiques destaquen les següents:

  • Programa de casals d’estiu i altres activitats d’educació en el lleure – amb el programa de beques associat – que s’han pogut dur a terme, adaptats a les circumstàncies sanitàries.
  • Increment de la partida del programa municipal d’alimentació i necessitats bàsiques. Per la partida assignada a aquest programa (2.100.000 €, entenem que de caràcter extraordinari), com amb moltes altres partides pressupostàries que anirem descrivint més endavant, caldrà estar atents i atentes al ple d’aquest mes de setembre on s’haurien d’aprovar les consegüents modificacions de crèdit del pressupost 2020.
  • Ampliació dels programes municipals d’allotjament alternatiu per la pèrdua sobtada de l’habitatge habitual i d’ajuts econòmics per prevenir la pèrdua de l’habitatge per impagament. A inicis de juliol, s’ha signat un contracte d’emergència de servei d’allotjament per a les persones que no disposen d’habitatge propi de 500.000 € – s’entén que com a part dels 2.670.000 € previstos. Aquest contracte té vigència només fins al 31 de desembre.

A banda d’aquestes mesures, algunes de les quals ja s’estan començant a implementar, hi ha previstos una sèrie de Plans, molt necessaris, malgrat no tenir pressupost ni data. En destaca clarament el:

  • Pla de millora continuada i increment dels recursos humans, amb sis nous professionals, als EBAS (Equips bàsics d’atenció social). Aquest pla de racionalització del funcionament dels EBAS és fonamental – i urgent – per a poder atendre en les millors condicions les 1.100 persones que actualment requereixen assistència, tenint cura alhora dels treballadors i treballadores del Servei. Els telèfons dels Serveis Socials de la ciutat han estat col·lapsats durant tot el període de confinament i desescalada.

D’altres són: el Pla de xoc per a revertir les desigualtats educatives, i també, treballs d’avaluació de la situació soferta en les residències de la ciutat. Per últim, també es considera “estudiar la possibilitat” de la creació d’un Fons especial per augmentat la intensitat del SAD (Servei d’Ajuda a Domicili). De moment sense més concreció.

3. Reactivació econòmica i ocupació. Ciutat dinàmica i solvent

En aquesta pandèmia està resultant molt difícil l’equilibri entre vetllar per la salut i per l’economia. Aquest bloc se centra en la reactivació d’aquesta segona, però no comença bé si es parteix d’una premissa, com a poc, agosarada: “l’escenari central amb el que es treballa és que sigui una epidèmia estacional i de relativament curta duració” i s’arriba a parlar d’“una recuperació [econòmica]” condicionada a les polítiques econòmiques, després d’“una recessió molt profunda en el 2n trimestre”. Situar-nos en escenaris “optimistes” pot contribuir a fer curt en les mesures aplicades. Caldrà veure-ho.

Posterior al moment de signar-se el Pacte, tenim la bona notícia de què el govern espanyol ha suspès la regla de la despesa per l’any 2020 i ha decidit també “prorrogar per a 2020 l’ús del superàvit de 2019 per a finançar inversions financerament sostenibles”, segons va assenyalar el ministeri dirigit per María Jesús Montero. A més “es permetrà concloure en 2021 els projectes d’inversions financerament sostenibles iniciats en 2019 i que s’estiguin finançant amb superàvit de 2018”. Amb tot, segueix essent urgent la derogació de la llei d’estabilitat pressupostària, coneguda popularment com a Llei Montoro, que es demana al Pacte. Cal recordar que el partit de govern al nostre ajuntament coincideix amb el de govern d’Espanya, hauria de ser més fàcil si, com es diu, s’està per la seva derogació.

Anant a les mesures concretes, s’agrupen en 3 grans blocs: reduccions i exempcions fiscals, suport al comerç de proximitat i autònom i suport a l’ocupació, amb increment dels plans d’ocupació.

Hi haurà congelació de l’IBI per l’exercici 2021, reducció de taxes, com la de terrasses i mercats no sedentaris, i també ajornaments i flexibilització en el fraccionament dels pagaments d’impostos pels establiments comercials. Aquestes mesures provocaran una reducció d’aproximadament 1.780.000 € en la recaptació, així com un reajustament de tresoreria d’1.300.000 €.

El suport al comerç local es vehicularà en forma de convocatòria d’ajuts directes per reactivar el teixit comercial local i intentar pal·liar els efectes econòmics derivats de l’aturada per la COVID19, ajuts a la creació d’empreses, a l’autoocupació, a la digitalització de PIMES i persones autònomes i en el Programa “Emprendre en femení”.

Com en altres blocs, també es preveuen diversos Programes sense valorar com el d’assessorament per a la reorientació empresarial, d’informació envers el conjunt d’ajuts i finançaments, l’accés a la contractació pública, un programa de mediació entre llogaters i emprenedors, etc. A aquests Programes se’ls haurà de donar forma i assignat pressupost i calendari.

Conclou el bloc amb una apreciació important: cal fer “una anàlisi del cost de la suspensió dels contractes d’obres i prestació de serveis durant la pandèmia”, per tal d’avaluar les penalitzacions que pot patir l’ajuntament per la no execució de contractes ja en marxa quan es va produir l’aturada. Caldria fer força perquè aquests costos no els assumissin els ajuntaments, però, tal com es diu al Pacte, vetllant perquè es garanteixin els drets dels treballadors i treballadores.


Nota: La regla de la despesa és un instrument fiscal que pretén assegurar la sostenibilitat dels comptes de les administracions. Una administració compleix aquesta regla quan la seva despesa no creix per sobre del que ho fa el PIB.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.