PERI Ciutat Vella II

Es demana una auditoria urbanística per al PERI Santa Coloma Vella II

Ciutat Destaquem

Encara continua la llarga història de modificacions en el Pla Especial de Reforma Interior anomenat PERI Santa Coloma Vella II, on està el pirulí que es vol construir a la plaça de la Vila. La Plataforma Salvem el Barri Antic ha presentat al·legacions front els darrers irregulars canvis que planteja l’ajuntament. Foto: Plataforma Salvem el Barri Antic.

Al·legacions al PERI Santa Coloma Vella II

El passat 25 de febrer, la Plataforma Salvem el Barri Antic de Santa Coloma de Gramenet, a través d’alguns dels seus membres, va presentar al·legacions a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona davant l’acord d’aprovació inicial de la ¨Modificació puntual per a la creació i concreció de dos nous equipaments: Pedró 14 i Can Pata¨. Aquestes mateixes al·legacions havien estat presentades un mes abans, el 26 de gener, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Per a l’entitat veïnal, aquesta pretesa “Modificació puntual” és, en realitat, una modificació del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit del PERI de Santa Coloma Ciutat Vella II. En el document presentat se sol·licita una auditoria urbanística.

Incompliments, inexactituds i/o errades municipals

Aquesta modificació es va aprovar pel Ple municipal del 20 de desembre de 2021. Tot i que l’anunci va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de la Barcelona el 29 de desembre de 2021, no va ser fins al 10 de gener de 2022 que van ser exposats al taulell d’anuncis de l’Ajuntament el contingut del certificat emès pel secretari general de l’Ajuntament i el contingut íntegre del projecte aprovat inicialment.

Això significa que la documentació del projecte no es va poder consultar completa abans del dia 10 de gener, quan va ser exposada en la seva totalitat al taulell de l’Ajuntament. Malgrat això, es va fixar com a data límit per a la informació pública i la presentació d’al·legacions el dia 31 de gener de 2022. D’aquesta manera, l’actuació municipal incompleix amb el que s’estableix legalment per a la informació pública d’un projecte d’aquesta mena que és d’un mes.i

D’altra banda, el certificat emès pel secretari general de l’Ajuntament ignora i omet que una de les finalitats importants del conveni urbanístic, signat el 4 d’abril de 2018 i modificat parcialment el 30 d’abril de 2019ii, és la concessió administrativa d’una superfície propietat de l’Ajuntament sota rasant, per ampliar el pàrquing de la parcel·la OP1, concessió administrativa que, com es planteja a l’al·legació, s’ha intentat tramitar per adjudicació directa.

A més, cal recordar que dins l’àmbit físic dels carrers i edificis inclosos dins el PERIiii, que es va ampliar en 2010 per a l’adaptació dels usos en soterraniiv, no s’han dut a terme les actuacions que s’havien fixat, com per exemple la perllongació del carrer Masnou o les zones verdes i els equipamentsv.

Documentació incompleta, incorrecta i contradictòria

La modificació que ha aprovat inicialment l’Ajuntament no incorpora el conveni urbanístic signat per l’Ajuntament el 4 d’abril de 2018 i modificat parcialment el 30 d’abril de 2019, encara que hauria de formar part de la documentacióvi. També ignora que s’han aprovat expedients de planejament que afecten directament les finques objecte d’aquesta proposta de modificació.

Les finques objecte d’aquesta modificació que es vol aprovar definitivament es troben incloses dins de l’àmbit del PERI Santa Coloma Ciutat Vella II que, desde la seva aprovació l’any 2000, ara fa ja 22 anys, fins avui, ha sofert diverses modificacions puntuals que contenen nombroses inexactituds, documentació errònia, contradiccions i ambigüitats que s’han vingut produint de manera continuada a la documentació dels diferents projectes tramitats fins aravii.

Tot això, sense que fins ara s’hagi tramitat cap documentació refosa, amb totes les modificacions que s’han fet en aquest planejament en aquests 20 anys. Això ha comportat l’aparició d’irregularitats en allò que fa referència precisament al compliment de les determinacions del Pla General Metropolità (PGM). El fet de no tenir una ¨documentació refosa¨ amb tots els canvis que s’han anat produint fa que s’hagi de referenciar i tenir en compte tots i cadascú dels documents de planejament urbanístic vigent i la normativa d’aplicació, que són, ni més ni menys, un total de 16 documents, entre planejaments i modificacions.

Reducció de zones verdes

Del contingut del projecte de modificació que ara es tramita es dedueix que hi ha una pèrdua de sòl destinat a equipaments. Al llarg de les diverses modificacions successives, des de l’any 2000, s’ha produït una reducció del sòl destinat a equipaments, zones verdes, vialitat i habitatge públic i mai s’ha justificat l’interès públic, la necessitat o la conveniència, contravenint les reserves mínimes que determina el planejament vigent i la legislacióviii. Aquesta reducció contravé negativament els percentatges mínims fixats al Pla General Metropolità i altresix. Tampoc es recull a aquesta modificació la normativa relativa als usos de las plantes soterrani, que es proposen destinar a l’ús d’aparcament.

Una llarga sèrie, que no s’atura, de modificacions urbanístiques plena d’inexactituds, errors, contradiccions i ambigüitats

Per últim, però no menys important, cal destacar el dèficit de compliment del planejament vigent i executiu en els darrers anys. Aquesta manca d’execució té el seu origen en la clara inactivitat de l’administració municipal en l’execució del planejament urbanístic i l’incompliment reiterat del Pla d’etapes. No és justificable aquest incompliment de les obligacions que l’ordenament jurídic imposa a les administracions amb competències urbanístiques com la nostra.

Proposta per adaptar la modificació i per fer una auditoria urbanística

Per tot això, les al·legacions presentades, tant a l’Ajuntament com a la Comissió d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, proposen que, tenint en compte el caràcter substancial de les modificacions a incorporar, s’acordi la modificació d’aquest projecte mitjançant un text refós i una nova aprovació inicial i la suspensió de llicències per aquelles finques i terrenys afectades per tal de donar compliment dels estàndards i superfícies mínimes de zones verdes i equipaments que determina el vigent Pla General Metropolità i es resolguin els dèficits urbanístics actuals.

I també que es faci una auditoria urbanísticax, ateses les nombroses inexactituds, errors i contradiccions detectats en el conjunt de les múltiples i diverses modificacions d’aquest planejament urbanístic, així com la manca d’execució de la majoria de les actuacions fixades, sobretot en zones verdes, equipaments i vials que s’havia previst.

També podeu llegir aquests articles anteriors d’Infograma:
Admesa la querella penal contra càrrecs de l’Ajuntament pel PERI Ciutat Vella II (22.02.2021): aquí
Tres anys de lluita i resistència al barri antic (01/06/2021): aquí


Notes:

i Article 85.4 del TRLUC (Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya).
ii Modificat per la Junta de Govern Municipal.
iii La delimitació de l’àmbit correspon al sòl que resta dins el perímetre delimitat pels carrers: Mossèn Camil Rosell, plaça de l’Església, carrer de la Mercè, carrer de Joan Ràfols (fins al número 22 inclòs), carrer Rafael Casanova, començant pel n. 67, carrer de Segarra, carrer del Pedró, carrer Marina, rambla Sant Sebastià, plaça de la Vila, carrer Anselm Clavé, carrer Major, carrer Dalt de la Ciutadella, carrer Pare Benet (fins al n. 27 inclòs), coincidint amb la delimitació de la zona 12 que acaba en el n. 37 del carrer Dalt de la Ciutadella, continuant per aquesta fins al carrer Camil Rosell.
iv Modificació del PGM i del PERI de Santa Coloma Vella II per a l’adaptació dels usos en soterrani. Aprovat definitivament el 6 de maig de 2010.
v D’acord amb el Pla d’Etapes d’actuacions reflectides al plànol 4 de gestió.
vi Segons l’article 104 del TRLUC.
vii S’han redactat, tramitat i aprovat diversos expedients de planejament amb àmbits diferents i parcials del PERI Santa Coloma Vella II de tal manera que el planejament vigent que es descriu a la Modificació que es vol aprovar no s’ajusta a la realitat i conté errades en relació a les determinacions i condicions d’edificació del planejament vigent.
viii Articles 97, 98 i 99 del TRLUC.
ix Els articles 317 i 325 de les NN.UU del PGM i les ordenances metropolitanes d’edificació (2018).
x Tal com preveu l’article 14.5 del TRLUC i el 14.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

1 thought on “Es demana una auditoria urbanística per al PERI Santa Coloma Vella II

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.